• +421 903 229 601 (od 08:00 do 16:30)
 • info@lacnestavebniny.sk

O nás

Telefonický kontakt +421 903 229 601

Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky ("Podmienky") určujú práva a povinnosti Vás, ako kupujúceho, a nás, ako predávajúceho, v rámci zmluvných vzťahov uzatvorených prostredníctvom diaľkovej komunikácie, konkrétne cez E-shop na našej webovej stránke  https://www.lacnestavebniny.sk/, obchodník je: BauWeb s. r. o., IČO: 44 751 419, Kalista Orgoňa 2719/3, Malacky 901 01, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: sro, vložka číslo: 58500/B, DIČ: 2022825629, IČ DPH: SK2022825629 e-mail info@lacnestavebniny.sk, telefónne číslo +421 903 229 601

Orgánom dozoru je najmä Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, so sídlom: Staničná 1567/9, Nitra 949 01,  tel. č.  037 772 02 16

Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré nájdete tu https://www.lacnestavebniny.sk/s/gdpr

Ak niektorá časť týchto Podmienok je v rozpore s tým, na čom sme sa dohodli v rámci Vašej objednávky na našom E-shope, táto konkrétna dohoda bude mať prednosť pred týmito Podmienkami. 

1.NIEKTORÉ DEFINÍCIE

1.1. Digitálnym plnením je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope prostredníctvom uzatvorenia Zmluvy na poskytnutie digitálneho plnenia a súčasne pozostáva z údajov vytvorených a dodaných v digitálnej forme alebo digitálna služba, ktorá Vám umožňuje vytvárať, spracúvať, uchovávať údaje v digitálnej forme alebo pristupovať k takýmto údajom.

1.2. Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Tovar;

1.3. Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie Tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie, dopravu, poštovné alebo iné poplatky;

1.4. Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu, prípadných ďalších nákladov a poplatkov, ak tieto nebolo možné určiť vopred;

1.5. DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;

1.6. E-shop je internetový obchod prevádzkovaný Nami na adrese https://www.lacnestavebniny.sk/ na ktorom bude prebiehať nákup Tovaru;

1.7. Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;

1.8. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu https://www.lacnestavebniny.sk/ na území Slovenskej republiky je BauWeb s. r. o., IČO: 45 691 517, Kalista Orgoňa 2719/3, Malacky 901 01, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: sro, vložka číslo: 58500/B, DIČ: 2023086648, IČ DPH: SK2023086648 e-mail info@lacnestavebniny.sk, telefónne číslo +421 903 229 601, právnymi predpismi označovaná ako predávajúci a/alebo obchodník; Pre vylúčenie pochybností nie sme prevádzkovateľmi online trhu, a teda nie sme osoby, ktoré prevádzkujú a poskytujú Spotrebiteľom online trh, a to aj ani prostredníctvom tretej osoby, a teda nevzťahujú sa na nás osobitné informačné povinnosti podľa § 16 a § 17 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

1.9. Objednávka je Váš neodvolateľný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s Nami;

1.10. Podnikateľ je osoba zapísaná v Obchodnom registri, podniká na základe živnostenského oprávnenia, podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.11. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.12. Spotrebiteľská kúpna zmluva je kúpna zmluva uzatvorená medzi obchodníkom ako predávajúcim a Spotrebiteľom ako kupujúcim, ak je predmetom kúpy akákoľvek hnuteľná vec, vrátane veci s digitálnymi prvkami, vody, plynu alebo elektriny predávaných v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, a to aj vtedy, ak sa má vec ešte len vyrobiť alebo vyhotoviť, okrem iného aj podľa špecifikácií Spotrebiteľa ako kupujúceho.

1.13. Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope.

1.14. Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami uvedených údajov, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzavretých zmlúv alebo pristupovanie a využívanie Digitálneho obsahu dodaného v rámci Zmluvy na poskytnutie digitálneho plnenia;

1.15. Vy, ak nakupujete na našom E-shope, právne ste označovaný ako kupujúci. Ak uvediete v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), beriete na vedomie, že sa na Vás vzťahujú ustanovenia týchto Podmienok, ktoré sú určené pre podnikateľov, ako aj podmienky dohodnuté medzi nami. Stále však máte, v rámci platných právnych predpisov, nárok na plnú ochranu pred nekalými a agresívnymi obchodnými praktikami a proti klamlivému konaniu a klamlivému opomenutiu.

1.16. Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej Objednávky zaslanej prostredníctvom Eshopu, a je uzavretá vo chvíli, kedy od Nás dostanete potvrdenie Objednávky. Zmluvou je tiež zmluva na kúpu veci s digitálnymi prvkami a zmluva na poskytnutie digitálneho plnenia. V prípade, že sa tieto Podmienky odkazujú v ich jednotlivých častiach alebo jednotlivých bodoch osobitne na zmluvu na kúpu veci s digitálnymi prvkami alebo na zmluvu o poskytnutí digitálneho plnenia, platí takáto osobitná úprava iba pre Tovar a/alebo Digitálne plnenie poskytnuté na základe daného zmluvného typu.

1.17. Zmluva uzavretá na diaľku je zmluva medzi obchodníkom a Spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka a Spotrebiteľa, najmä využitím online rozhrania, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu (“Zmluva“).

1.18. Občiansky zákonník je slovenský Zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

1.19. Zákon na ochranu spotrebiteľa je slovenský Zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POUČENIE

2.1. Kúpa Tovaru je možná len cez webové rozhranie E-shopu – https://www.lacnestavebniny.sk/

2.2. Pri nákupe Tovaru je Vašou povinnosťou poskytnúť Nám všetky informácie správne, úplne a pravdivo. Informácie, ktoré ste Nám poskytli pri objednaní Tovaru budeme teda považovať za správne, úplné a pravdivé.

3. UZATVORENIE ZMLUVY

3.1. Zmluvu s nami môžete uzavrieť iba v slovenskom jazyku.

3.2. Zmluva sa uzatvára na diaľku prostredníctvom nášho E-shopu. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov, ktoré pri uzatváraní Zmluvy využijete, hradíte vy. Tieto náklady nezvyšujú celkovú cenu tovaru a nelíšia sa od základnej sadzby, ktorú platíte za používanie týchto prostriedkov (najmä za prístup k internetu). Odoslaním objednávky súhlasíte s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

3.3. Na uzavretie Zmluvy je potrebné, aby ste na E-shope vytvorili návrh objednávky, ktorý musí obsahovať:

   a) Informácie o nakupovanom tovare (označujete tovar tlačidlom "Pridať do košíka / Do košíka").

   b) Informácie o cene, cene za dopravu, DPH, spôsobu platby celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia tovaru. Tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu objednávky a automaticky vypočítané na základe zvoleného tovaru a spôsobu doručenia.

   c) Vaše identifikačné údaje potrebné na doručenie tovaru: meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

   d) V prípade, že Vám budeme tovar dodávať pravidelne a opakovane, aj informáciu o tom, ako dlho Vám budeme tovar dodávať.

3.4. Počas tvorby návrhu objednávky môžete údaje meniť a kontrolovať až do jej vytvorenia.

3.5. Po vykonaní kontroly a stlačení tlačidla "Objednávka s povinnosťou platby" objednávku vytvoríte. Pred stlačením tlačidla musíte potvrdiť, že ste sa riadne oboznámili s Podmienkami a súhlasíte s nimi. Bez tohto potvrdenia nebude možné objednávku vytvoriť. Po stlačení tlačidla budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo nám.

3.6. Vašu objednávku potvrdíme čo najskôr správou odoslanou na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Potvrdenie bude obsahovať zhrnutie objednávky a tieto Podmienky. Potvrdením objednávky dochádza k uzavretiu Zmluvy medzi nami a Vami. Podmienky platné v deň objednania sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

3.7. Môžu nastať situácie, kedy Vám nebudeme môcť objednávku potvrdiť, napríklad ak tovar nie je dostupný alebo ak objednáte viac kusov, než je povolené. Informáciu o maximálnom počte kusov tovaru poskytujeme vopred na E-shope. Ak nemôžeme objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a pošleme Vám ponuku na uzavretie Zmluvy v pozmenenej podobe. Zmluva je v takom prípade uzavretá, keď našu ponuku potvrdíte.

3.8. Ak je v E-shope alebo v návrhu objednávky uvedená zjavne chybná cena, napríklad v dôsledku technickej chyby, nie sme povinní dodať tovar za túto cenu ani po potvrdení objednávky. V takom prípade Vás budeme bezodkladne kontaktovať a máme právo odstúpiť od Zmluvy, pričom Vám zašleme ponuku na uzavretie novej Zmluvy v zmenenej podobe. Nová Zmluva je uzavretá, keď našu ponuku potvrdíte. Ak našu ponuku nepotvrdíte do 3 dní, máme právo od Zmluvy odstúpiť. Za zjavnú chybu v cene sa považuje napríklad, keď cena celkom zjavne nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo obsahuje zjavne nesprávne číslice.

3.9. Po uzavretí Zmluvy ste povinní zaplatiť celkovú cenu.

3.10. Ak máte zriadený Užívateľský účet, môžete urobiť objednávku prostredníctvom neho. V takom prípade máte povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob tvorby objednávky je totožný ako pre kupujúceho bez Užívateľského účtu, avšak nemusíte opakovane vyplňovať Vaše identifikačné údaje.

3.11. V niektorých prípadoch umožňujeme využiť zľavu na nákup tovaru. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby ste v návrhu objednávky vyplnili údaje o zľave do určeného poľa. Tovar bude následne poskytnutý so zľavou.

4. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET

4.1. Po registrácii v našom E-shope môžete pristupovať do svojho Užívateľského účtu.

4.2. Pri registrácii Užívateľského účtu ste povinní uviesť správne a pravdivé údaje a v prípade zmien ich aktualizovať.

4.3. Prístup k Užívateľskému účtu je chránený užívateľským menom a heslom. Máte povinnosť zachovávať mlčanlivosť ohľadom týchto údajov a neposkytovať ich žiadnej inej osobe. Nesieme za zneužitie týchto údajov zodpovednosť.

4.4. Užívateľský účet je osobný a nemáte oprávnenie umožniť jeho používanie tretím osobám.

4.5. Váš Užívateľský účet môžeme zrušiť, najmä ak ho nevyužívate dlhšie ako 6 mesiacov, ak odstúpite od Zmluvy alebo ak porušíte svoje povinnosti podľa Zmluvy.

4.6. Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä v dôsledku nevyhnutnej údržby hardvérového a softvérového vybavenia.

5. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.1. Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a v Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri Tovare v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.

5.2. Celková cena podľa bodu 1.4 je uvedená vrátane DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených osobitnými právnymi predpismi.

5.3. Platbu Celkovej ceny od Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu Celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

a) Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia Objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do 14 dní.

b) Kartou online. 

c) Dobierkou. V takom prípade dôjde k platbe pri doručení Tovaru oproti odovzdaniu Tovaru. V prípade platby dobierkou je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.

d) V hotovosti pri osobnom odbere. V hotovosti je možné hradiť Tovar v prípade prevzatia v Našej prevádzkarni/iach, ktorých zoznam je dostupný na našom webovom sídle. V prípade platby v hotovosti pri osobnom odbere je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.

5.4. Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke. Faktúra bude tiež fyzicky priložená k Tovaru a dostupná v Užívateľskom účte, ak ho máte zriadený.

5.5. Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar je Vám dodaný. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním peňažných prostriedkov na Náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu uskutočnenia platby. 

6. DODANIE TOVARU, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA NÁHODNEJ SKAZY A NÁHODNÉHO ZHORŠENIA A STRATY PREDMETU KÚPY

6.1. Tovar Vám bude dodaný spôsobom podľa Vašej voľby, pričom môžete vyberať z nasledujúcich možností: osobný odber, zasielanie kuriérom (len po SR)

a) Dodanie prostredníctvom dopravných spoločností.

6.2. Tovar je možné dodať iba v rámci Slovenskej republiky.

6.3. Tovar sme Vám povinní dodať bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, pokiaľ sa nedohodneme inak. Tovar je dodaný v okamihu, keď ho prevezmete alebo ho prevezme Vami určená osoba, alebo keď ho odovzdáme prepravcovi, ktorého ste poverili Vy mimo možností prepravy, ktorú sme Vám ponúkli. Ak si Tovar vyžaduje montáž alebo inštaláciu z Našej strany, Tovar sa považuje za dodaný až dokončením montáže alebo inštalácie. Tovar s digitálnymi prvkami sa považuje za dodaný okamihom, keď je Vám sprístupnený na stiahnutie a inštaláciu príslušný digitálny obsah alebo digitálna služba, alebo ak ide o nepretržité dodávanie digitálneho obsahu alebo poskytovanie digitálnej služby počas dohodnutej doby, okamihom začatia jeho sprístupňovania Vašej osobe.

6.4. Pri plnení Zmluvy môžu nastať také skutočnosti, ktoré budú mať vplyv na termín dodania Vami objednaného Tovaru. O zmene termínu dodania a o novom predpokladanom termíne dodania objednaného Tovaru Vás budeme e-mailom bezodkladne informovať, pričom Vaše právo odstúpiť od Zmluvy týmto nie je dotknuté. Súčasťou Nášho oznámenia o novom termíne dodania Tovaru je aj Naša žiadosť adresovaná Vám na vyjadrenie, či trváte na dodaní Vami objednaného Tovaru v novom termíne. V prípade osobného odberu na Našej prevádzkarni Vás vždy o možnosti vyzdvihnutia Tovaru budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

6.5. Pri preberaní Tovaru od dopravcu je Vašou povinnosťou skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Nám. V prípade, že došlo k poškodeniu obalu, ktoré svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupu do zásielky, nie je Vašou povinnosťou Tovar od dopravcu prevziať.

6.6. Tovar ste povinný prevziať v dohodnutom mieste a čase. Ak si doručovaný Tovar neprevezmete podľa predchádzajúcej vety, e-mailom Vám oznámime, kde si môžete Tovar prevziať, vrátane lehoty na jeho prevzatie alebo Vám Tovar na základe Vašej písomnej žiadosti zaslanej najneskôr do 14 dní od kedy ste si mali Tovar prevziať, opätovne doručíme, pričom sa zaväzujete nám uhradiť všetky náklady spojené s opätovným doručením Tovaru na Vaše požiadanie. V prípade, kedy porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou prípadov podľa bodu 6.4 týchto Podmienok, nemá to za následok porušenie Našej povinnosti Vám Tovar doručiť. Zároveň to, že Tovar neprevezmete, nie je dôvodom pre odstúpenie od Zmluvy medzi Nami a Vami. Ak Tovar neprevezmete ani v dodatočnej lehote, vzniká Nám právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho podstatného porušenia Zmluvy. Ak sa rozhodneme predmetné právo vykonať, je odstúpenie účinné v deň, kedy Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu vzniknutej škody v sume skutočných nákladov na pokus o doručenie Tovaru na Vaše požiadanie,  prípadne ďalšieho nároku na náhradu škody, ak vznikne.

6.7. Ak je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bolo v Zmluve dohodnuté, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady s týmto opakovaným doručením na Vaše požiadanie spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú splatné do 14 dní od doručenia e-mailu.

6.8. Nebezpečenstvo náhodnej skazy, náhodného zhoršenia a straty Tovaru na Vás prechádza v okamihu dodania Tovaru. V prípade, keď Tovar neprevezmete alebo ho prevziať odmietnete, s výnimkou prípadov podľa bodu  6.4 týchto Podmienok, prechádza na Vás nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia a straty Tovaru v okamihu, kedy ste mali možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na Vašej strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia a straty Tovaru pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením Tovaru. 

7. PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

7.1. Úvodné ustanovenie k zodpovednosti za vady

7.1.1. V prípade, že ste Podnikateľom zaväzujeme sa, že Vám Tovar dodáme v dohodnutej kvalite, množstve a bez vád.

7.1.2. V prípade, že ste Spotrebiteľom zaväzujeme sa, že Vám Tovar dodáme v súlade so všeobecnými požiadavkami podľa § 617 Občianskeho zákonníka a dohodnutými požiadavkami podľa § 616 Občianskeho zákonníka prezentovanými vlastnosťami Vami objednaného Tovaru na Našom E-shope  alebo na Našich propagačných materiáloch vo vzťahu k dodávaného Tovaru, a bez vád. Tovar nemusí byť v súlade so všeobecnými požiadavkami podľa § 617 Občianskeho zákonníka, ak pri uzatvorení Zmluvy sme Vás s tým výslovne oboznámili, že určitá vlastnosť nezodpovedá takým všeobecným požiadavkám a vy ste s tým výslovne a osobitne súhlasili.

7.1.3. Predaný Tovar je v súlade so všeobecnými požiadavkami podľa § 617 Občianskeho zákonníka ak:

a) je vhodný na všetky účely, na ktoré sa Tovar rovnakého druhu bežne používa s prihliadnutím najmä na právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania platné pre príslušné odvetvie, ak technické normy neboli vypracované;

b) zodpovedá opisu a kvalite vzorky alebo modelu, ktoré sme Vám sprístupnili pred uzavretím Zmluvy;

c) je dodaný s príslušenstvom, obalom a návodmi vrátane návodu na montáž a inštaláciu, ktoré môžete dôvodne očakávať;

7.1.4. d) je dodaný v množstve, kvalite a s vlastnosťami vrátane funkčnosti, kompatibility, bezpečnosti a schopnosti zachovať si pri bežnom používaní svoju funkčnosť a výkonnosť (životnosť), aké sú bežné pre Tovar rovnakého druhu a aké môžete dôvodne očakávať vzhľadom na povahu predaného Tovaru s prihliadnutím na akékoľvek naše verejné vyhlásenie alebo verejné vyhlásenie inej osoby v rovnakom dodávateľskom reťazci vrátane výrobcu, alebo v ich mene, a to najmä pri propagácii Tovaru alebo na jeho označení, pričom za výrobcu sa považuje zhotoviteľ Tovaru, dovozca Tovaru na trhu Európskej únie z tretej krajiny alebo iná osoba, ktorá sa označuje za výrobcu tým, že na Tovar umiestni svoje meno, ochrannú známku alebo iné rozlišujúce označenie. Zodpovedáme za vady, ktoré má Tovar pri jeho dodaní v rozsahu Nášho záväzku uvedeného v čl. 7.1.1. alebo 7.1.2. týchto Podmienok.

7.1.5. Ak ste Podnikateľom za vady Tovaru nezodpovedáme v nasledovných prípadoch:

7.1.5.1. ak ste boli o existujúcich vadách poučený alebo ste o vadách museli vedieť na základe okolností uzavretia Zmluvy a tieto vady nie sú v rozpore s dohodnutými vlastnosťami Tovaru;

7.1.5.2. ak vady Tovaru vznikli po tom ako ste Tovar prevzali, za predpokladu, že vady nevznikli porušením Našich povinností alebo ste si mali Tovar možnosť prevziať podľa čl. 6. týchto Podmienok a bez právneho dôvodu ste prevzatie Tovaru odmietli alebo ste Tovar neprevzali;

7.1.5.3. ak ste zjavné vady Tovaru nevytkli včas podľa čl. 7.3.1. týchto Podmienok;

7.1.5.4. ak ste skryté vady Tovaru nevytkli včas podľa čl. 7.3.2. týchto Podmienok;

7.1.5.5. pri použitom Tovare nezodpovedáme za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedáme za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

7.1.6. Ak ste Spotrebiteľom za vady a vlastnosti Tovaru nezodpovedáme v prípadoch ak:

7.1.6.1. ste vady Tovaru nevytkli včas v lehote uvedenej v bode 7.4.1. týchto Podmienok;

7.1.6.2. vlastnosti Tovaru nezodpovedajú všeobecným požiadavkám podľa § 617 Občianskeho zákonníka, pričom ste boli Nami o tejto skutočnosti jasne písomne poučený a osobitne ste vyjadrili výslovný písomný súhlas s uvedeným nesúladom; ide o zmluvu na kúpu Tovaru  s digitálnymi prvkami alebo na zmluvu o poskytnutí digitálneho plnenia

7.1.6.3. a vady Tovaru vznikli v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo nenainštalovania potrebných aktualizácii, ak sme Vám zabezpečili dodanie takýchto aktualizácií, informovali Vás o ich dostupnosti a dôsledkoch pre prípad, ak si ich nenainštalujete;

7.1.6.4. a nenainštalovanie alebo nesprávna inštalácia potrebných aktualizácii v dôsledku, ktorej vznikli vady na Tovare, nebola spôsobená nedostatkami v Nami poskytnutom návode na ich inštaláciu;

7.1.7. Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru z Vašej strany.

7.1.8. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru z Vašej strany.

7.1.9. Vaše práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich neuplatníte v záručnej dobe. Avšak práva zo zodpovednosti za vady pri Tovare, ktorý sa rýchlo kazí, musíte uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak Vaše práva zaniknú.

7.2. Predaný Tovar má vady, ak nie je v súlade s dohodnutými požiadavkami a všeobecnými požiadavkami podľa bodov vyššie alebo ak jeho používanie znemožňujú alebo obmedzujú práva tretej osoby vrátane práv duševného vlastníctva. Zaručujeme, že v dobe prechodu nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia a straty Tovaru podľa bodu  6.8 Podmienok je Tovar bez vád, najmä, že:

a) zodpovedá opisu, druhu, množstvu a kvalite a má vlastnosti, ktoré sme si s Vami dohodli, a pokiaľ neboli výslovne dohodnuté, potom také, ktoré sme pri popise Tovaru uviedli, prípadne také, ktoré možno vzhľadom na povahu Tovaru rozumne očakávať;

b) je vhodný na účely, ktoré sme uviedli alebo na účely, ktoré sú pre Tovar tohto typu obvyklé a je funkčný;

c) vyznačuje sa vymedzenou schopnosťou fungovať s hardvérom alebo softvérom, s ktorým sa Tovar rovnakého druhu bežne používa, bez potreby zmeny predaného Tovaru, hardvéru alebo softvéru (kompatibilita) a vymedzenou schopnosťou fungovať s hardvérom alebo softvérom odlišnými od tých, s ktorými sa Tovar rovnakého druhu bežne používa (interoperabilita);

d) je dodaný so všetkým príslušenstvom a návodmi, ak je tak dohodnuté s Vami v Zmluve;

e) sú dodané aktualizácie vymedzené v Zmluve, ak ide o Tovar s digitálnymi prvkami.

 7.3. Podmienky uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie) osobitne pre Podnikateľov

7.3.1. Je Vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohli zistiť, najneskôr však do 3 dní od prevzatia Tovaru.

7.3.2. Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté), ste povinný uplatniť spôsobom podľa bodu 7.5.1. nižšie bez zbytočného odkladu po tom, čo ste vadu na Tovare zistili, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

7.3.3. Ak je Vám Tovar doručený v porušenom alebo poškodenom obale alebo je zásielka zjavne príliš ľahká, žiadame Vás, aby ste takýto Tovar od dopravnej spoločnosti nepreberali a aby ste nám túto skutočnosť bezodkladne oznámili na telefónnom čísle +421 903 229 601 alebo e-mailom na info@lacnestavebniny.skV prípade zistenia zjavných vád (napr. mechanického poškodenia) ste povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu spôsobom podľa bodu 7.5.1. nižšie. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti Tovaru, nebudeme prihliadať.

7.3.4. Záruka sa vzťahuje na všetky vady Tovaru opísané v bode 7.2..  a/alebo v rozpore s naším záväzkom v bode 7.1.1a. týchto Podmienok.

7.3.5. Nie ste oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za vadu v prípade, ak za vady nezodpovedáme v zmysle bodu 7.1.5. týchto Podmienok alebo podľa právnej úpravy platnej a účinnej v čase uzatvorenia Zmluvy alebo ak ste o vade vedeli pred prevzatím Tovaru, resp. sme Vás na ňu upozornili alebo Vám z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z Ceny Tovaru.

7.4. Podmienky uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie) osobitne pre Spotrebiteľov

7.4.1. Máte nárok uplatniť Vaše práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú pri prevzatom Tovare v lehote 2 mesiacov od zistenia vady, najneskôr však do 24 mesiacov od dodania  Tovaru. Ak je predmetom kúpy Tovar s digitálnymi prvkami, pri ktorom sa má digitálny obsah dodávať alebo digitálna služba poskytovať nepretržite počas dohodnutej doby, zodpovedáme za každú vadu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ktorá sa vyskytne alebo prejaví počas celej dohodnutej doby, najmenej však počas 2 rokov od dodania Tovaru s digitálnymi prvkami.

7.4.2. Ak je Vám Tovar dodaný v porušenom alebo poškodenom obale alebo je zásielka zjavne príliš ľahká, odporúčame Vám, aby ste takýto Tovar od dopravnej spoločnosti nepreberali a aby ste nám túto skutočnosť bezodkladne oznámili na telefónnom čísle +421 903 229 601 alebo e-mailom na info@lacnestavebniny.sk Ak sa rozhodnete takúto zásielku prebrať, je nutné v prítomnosti dopravcu zásielku skontrolovať a uistiť sa, že nechýbajú žiadne položky Tovaru a že sú všetky položky Tovaru v poriadku. Ak zistíte, pri kontrole zásielky podľa predchádzajúcej vety, že stav alebo počet položiek objednaného Tovaru nie je v súlade s tým, čo ste si objednali, odporúčame Vám spísať s dopravcom Zápis o poškodení zásielky alebo vytknúť takýto nedostatok v preberacom protokole dopravcu.  

7.4.3. V prípade dodatočného zistenia zjavných vád po prebratí Tovaru (napr. mechanického poškodenia, chýbajúci Tovar alebo jeho položky, nesprávny Tovar alebo jeho položky) Vás žiadame bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu spôsobom podľa bodu 7.5.1. nižšie. Neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti Tovaru, sme oprávnení odmietnuť.

7.4.4. Nie ste oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za vady v prípade, ak za vady nezodpovedáme v zmysle bodu 7.1.6. týchto Podmienok alebo podľa právnej úpravy platnej a účinnej v čase uzatvorenia Zmluvy.

7.4.5. Právo zo zodpovednosti za vady, ste oprávnený uplatniť spôsobom podľa bodu 7.5.1. a v lehote uvedenej v bode 7.4.1 týchto Podmienok.

7.5. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie)

7.5.1. V prípade, že bude mať Tovar vadu, teda najmä ak nebude splnená niektorá z podmienok podľa bodu 7.1 7.., môžete Nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva zo zodpovednosti za vady (teda Tovar reklamovať) zaslaním e-mailu, či listu na Naše adresy uvedené pri Našich identifikačných údajoch, prípadne osobne na Našej prevádzkarni/iach, ktorých zoznam je dostupný na našom webovom sídle. Pre reklamáciu môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Podmienok.

7.5.2. Vo Vašom oznámení, ktorým si uplatňujete reklamáciu uveďte predovšetkým popis vady Tovaru a Vaše identifikačné údaje, vrátane e-mailu, na ktorý mate záujem dostať vyrozumenie o spôsobe vybavenia reklamácie, a tiež uveďte, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady, špecifikovaných v bode .7.6.3. až .6.8., si uplatňujete.

7.5.3. Pri uplatnení reklamácie nám predložte aj doklad o kúpe Tovaru (faktúru), a to za účelom preukázania jeho kúpy u Nás, inak nie sme povinní Vašu reklamáciu uznať.

7.5.4. Za deň uplatnenia reklamácie považujeme deň doručenia vadného Tovaru spolu s príslušnými dokladmi (podľa bodu 7.5.3). V prípade, ak je Vaše podanie, ktorým si uplatňujete reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľné, neobsahuje požadované dokumenty a pod.), písomne, najmä e-mailom si od Vás vyžiadame doplnenie podanej reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia Vášho doplneného podania.

7.5.5. Keď nám bude doručená Vaša reklamácia alebo Vaše doplnenie podanej reklamácie, tak Vám bezodkladne vystavíme písomné potvrdenie o prijatí reklamácie, resp. potvrdenie o vytknutí vady. V potvrdení uvedieme najkratšiu možnú lehotu určenú podľa bodu 7.6.1., v ktorej odstránime vytknutú vadu Tovaru.

7.5.6. Ak nedoplníte podanú reklamáciu v zmysle bodu 7.5.4. tohto článku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia Našej výzvy podľa bodu 7.5.4. tohto článku, budeme považovať Vaše podanie za neopodstatnené a pokiaľ sú požadované chýbajúce informácie, na ktorých doplnenie ste boli vyzvaní, nevyhnutné pre vybavenie reklamácie, môžeme rozhodnúť, že sa takouto neúplnou reklamáciou nebudeme zaoberať.

7.6. Vybavenie reklamácie

7.6.1. Na základe Vášho rozhodnutia, ktorý zo spôsobov odstránenia vady špecifikovaných v bode 7.6.3. a 7.6.4. až 7.6.8uplatňujete, vadu odstránime v primeranej lehote, ktorú potrebujeme na posúdenie vady a na opravu alebo výmenu veci s prihliadnutím na povahu veci a povahu a závažnosť vady, a ktorá nepresiahne viac ako 30 dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie, resp. odo dňa vytknutia vady. Spotrebiteľskú záruku podľa § 626 Občianskeho zákonníka neposkytujeme. . Vami zvolený spôsob odstránenia vady nie sme povinní akceptovať, ak Vami zvolený spôsob  nie je možný alebo by nám spôsobil neprimerané náklady s prihliadnutím na Cenu Tovaru a závažnosť vady.

7.6.2. Iba vo výnimočných prípadoch a z objektívnych dôvodov môžeme lehotu na odstránenie vady uvedenú v potvrdení o prijatí vytknutia vady predĺžiť o najkrajší čas potrebný na odstránenie vady. O takomto predĺžení  lehoty na odstránenie vady Vás písomne informujeme.

7.6.3. Ak ide o vadu, ktorú môžeme odstrániť jej opravou, máte právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne opravená na Naše náklady.

7.6.4. Namiesto odstránenia vady jej opravou môžete požadovať výmenu Tovaru.

7.6.5. Namiesto odstránenia vady Tovaru jej opravou môžeme vždy vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak Vám to nespôsobí závažné ťažkosti.

7.6.6. Po uplynutí lehoty na odstránenie vady máte právo na primeranú zľavu z Ceny Tovaru alebo môžete odstúpiť od Zmluvy. Rovnaké práva máte tiež aj v prípadoch, ak vadu neopravíme alebo Tovar nevymeníme, odmietneme opraviť alebo vymeniť Tovar z dôvodu, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady, Tovar má naďalej rovnaké vady napriek jeho oprave alebo výmene alebo Vás informujeme o tom, že vadu nie je možné opraviť alebo Tovar vymeniť v primeranej lehote alebo bez toho aby sme Vám spôsobili závažné ťažkosti. Zľava z kúpnej ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty predaného Tovaru a hodnoty, ktorú by Tovar mal, ak by bol bez vád. Kúpnu cenu alebo vyplatenie zľavy z kúpnej ceny Vám vyplatíme rovnakým spôsobom, aký ste použili pri úhrade kúpnej ceny, pokiaľ sa výslovne nedohodneme na inom spôsobe úhrady. Všetky náklady spojené s úhradou znášame My.

Od Zmluvy podľa bodu 7.6.6 nemôžete odstúpiť, ak ste sa spolupodieľali na vzniku vady alebo ak je vada zanedbateľná. Ak sa Zmluva týka viacerých Tovarov, môžete odstúpiť o Zmluvy len vo vzťahu k vadnému Tovaru. Vo vzťahu k ostatným Tovarom môžete odstúpiť od Zmluvy, len ak nemožno dôvodne očakávať, že budete mať záujem ponechať si ostatné Tovary bez vadného Tovaru.

7.6.7. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby ste Tovar mohli riadne užívať ako Tovar bez vady, máte právo na výmenu Tovaru alebo máte právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva Vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.

7.6.8. Vašu reklamáciu, resp. vytknutie vady vybavíme odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z Ceny Tovaru alebo písomným odôvodneným odmietnutím zodpovednosti za vady, teda odmietnutím Vašej reklamácie.

7.7. Ak ste Spotrebiteľom, Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady Tovaru sa riadi ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka a Zákonom na ochranu spotrebiteľa. č. “).

7.8. Ak odmietneme zodpovednosť za vady, respektíve odmietneme Vašu reklamáciu, máte právo obrátiť sa na akreditovanú osobu, autorizovanú osobu alebo notifikovanú osobu (napr. znalec, autorizovaná, akreditovaná alebo notifikovaná osoba, autorizovaný servis, vedecká inštitúcia a pod.), aby Vám poskytla znalecký posudok alebo odborné stanovisko, ktorým preukážete Našu zodpovednosť za vady Tovaru.

7.9. V prípade, že preukážete našu zodpovednosť za vady Tovaru podľa bodu 7.8. máte možnosť nám vady Tovaru opakovane vytknúť, pričom platí, že túto zodpovednosť nemôžeme odmietnuť a teda budeme povinní za opätovne zaoberať Vašou reklamáciou.

7.10. Náklady súvisiace so získaním znaleckého posudku alebo odborného stanoviska podľa bodu 7.8. týchto Podmienok znášame My, avšak musíte si ich u Nás uplatniť najneskôr do 2 mesiacov od vybavenia opätovnej reklamácie. 

7.11. Týmto sme Vás riadne poučili o Vašich  právach, súvisiacich s uplatnením zodpovednosti za prípadné vady Tovaru.  Uzatvorením Zmluvy potvrdzujete, že ste mali možnosť v predstihu a riadne si prečítať podmienky reklamácie Tovaru a rozumiete im.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1. K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho začiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.

8.2. V prípade, že ste Spotrebiteľ, máte v súlade s ustanovením § 20 Zákona o ochrane spotrebiteľa právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, resp. uzavretia Zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, resp.  uzavretia Zmluvy o dodaní digitálneho obsahu, ktorý dodávame inak ako na hmotnom nosiči . V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom prevzatia poslednej časti Tovaru, a v prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína plynúť dňom prevzatia prvej dodávky. Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na Naše adresy uvedené pri Našich identifikačných údajoch v Podmienkach). Pre odstúpenie môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 2 Podmienok. Ste oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj len vo vzťahu ku konkrétnemu Tovaru alebo Tovarom, ak sme na základe Zmluvy dodali alebo poskytli viacero Tovarov. Účinky odstúpenia od Zmluvy sa vzťahujú aj na prípadnú každú doplnkovú zmluvu k Zmluve, to neplatí ak sa výslovne dohodneme inak. Po obdŕžaní oznámenia o odstúpení od Zmluvy Vám e-mailom alebo na trvanlivom médiu bezodkladne poskytneme Naše potvrdenie o jeho doručení.

8.3. V prípade, že ste Spotrebiteľ a nedodáme Vám Tovar včas, ste oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty podľa § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak (i) Vám odmietneme Tovar dodať, (ii) včasné dodanie bolo mimoriadne dôležité vzhľadom na všetky okolnosti uzavretia Zmluvy, (iii) ste Nám pred uzavretím Zmluvy oznámili, že včasné dodanie je mimoriadne dôležité.

8.4. Ani ako Spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy:

a) poskytnutie služby, ak došlo k úplnému poskytnutiu služby a poskytovanie služby začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy s Vaším výslovným súhlasom a zároveň ste vyhlásili, že ste bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu strácate právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí služby, ak ste podľa Zmluvy povinný zaplatiť Cenu;

b) predaj Tovaru, ktorého Cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý nemôžeme ovplyvniť a ku ktorému  môže  dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy;

c) predaj alkoholických nápojov, ktorých Cena bola dohodnutá v čase uzatvorenia Zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich Cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré nemôžeme ovplyvniť;

d) predaj Tovaru, ktorý bol zhotovený podľa vašich špecifikácií alebo ktorý bol vyrobený pre Vás na mieru;

e) predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze a Tovar, ktorý bol po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným;

f) predaj Tovaru uzavretého v ochrannom  obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo softvéru predávaných v ochrannom obale, ak došlo po dodaní Tovaru k porušeniu pôvodného obalu;

h) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe zmluvy o predplatnom;

i) dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s Vašim predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a My sme Vám oznámili, že nemáte právo na odstúpenie od Zmluvy.

8.5. Lehota na odstúpenie podľa čl. 8.2 Podmienok sa považuje za zachovanú, ak Nám v jej priebehu (najneskôr však v jej posledný deň) odošlete oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.

8.6. V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o  odstúpení na Váš bankový účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na Váš bankový účet zvolený v odstúpení od Zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, než Nám Tovar vrátite či preukážete, že došlo k jeho zaslaniu späť Nám. Tovar Nám prosím vracajte čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.

8.7. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 8.2 Podmienok ste povinný v lehote do 14 dní od odstúpenia Nám Tovar zaslať, odovzdať Tovar Nám alebo Nami poverenej osobe na prevzatie Tovaru, pričom  nesiete náklady na vrátenie Tovaru k Nám. To neplatí ak sa dohodneme, že si Tovar vyzdvihneme osobne alebo prostredníctvom Nami poverenej osoby. Lehota je zachovaná, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili Cenu za dopravu, ale len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pre dodanie Tovaru ponúkali. Uvedené v prvej vete tohto bodu platí aj pre vrátenie hmotného nosiča, na ktorom Vám bolo dodané Digitálne plnenie v rámci Zmluvy na poskytnutie digitálneho plnenia. Po Vašom odstúpení od Zmluvy na poskytnutie digitálneho plnenia sme tiež oprávnení zamedziť Vám v ďalšom používaní Digitálneho plnenia, najmä, obmedzením prístupu k Digitálnemu plneniu alebo zrušením Vášho užívateľského účtu. Ak je predmetom Zmluvy, od ktorej odstupujete poskytovanie služby, ste povinný Nám uhradiť Cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy, ak ste pred poskytnutím plnenia udelili výslovný súhlas so začatím poskytovania služby.

8.8. Za škodu zodpovedáte v prípadoch, kedy bude Tovar poškodený v dôsledku Vášho nakladania s ním inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu Vám v takom prípade vyúčtujeme potom, čo Nám Tovar bude vrátený a splatnosť vyúčtovanej čiastky je 14 dní.

8.9. My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Zmluve prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia Našich povinností zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého Nášho úsilia, ktoré možno od Nás spravodlivo požadovať, nie sme schopní Vám Tovar dodať v lehote určenej týmito Podmienkami. V týchto prípadoch sme povinní Vás o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať a vrátiť Vám už uhradenú Celkovú cenu za Tovar, a to v lehote 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Uhradenú Celkovú cenu za Tovar Vám vrátime rovnakým spôsobom akým ste Celkovú cenu uhradil Vy, pričom tým nie je dotknuté právo sa s Vami dohodnúť na inom spôsobe vrátenia platby, ak v súvislosti s tým Vám nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

8.10. Od Zmluvy sme oprávnení odstúpiť aj v prípade, ak ste Tovar neprevzali do 5 pracovných dní odo dňa, keď Vám vznikla povinnosť Tovar prevziať.

9. PODÁVANIE PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ

9.1. Ako Spotrebiteľ ste oprávnený podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na: info@lacnestavebniny.sk

9.2. O posúdení podnetu alebo sťažnosti Vás budeme informovať e-mailom zaslaným na Váš e-mail.

9.3. Podnet na vykonanie kontroly, ak nie ste spokojný s vybavením Vášho podnetu alebo sťažnosti môžete podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi.

10. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU SO SPOTREBITEĽMI

10.1. Máte právo obrátiť sa na Nás so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na info@lacnestavebniny.sk ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva. Ak odpovieme na Vašu žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („Subjekt“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov („Zákon o alternatívnom riešení sporov“).

10.2. Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

10.3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.

10.4. Ďalej máte právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy OSR dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, resp. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená pri Našich identifikačných údajoch. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, v Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.

11.2. Zmluvu je možné meniť len na základe našej písomnej dohody. My sme však oprávnení zmeniť a doplniť tieto Podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzatvorených Zmlúv, ale len Zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny. O zmene Vás však budeme informovať iba v prípade, že máte vytvorený Užívateľský účet (aby ste túto informáciu mali v prípade, že budete objednávať nový Tovar, zmena však nezakladá právo výpovede, keďže nemáme uzatvorenú Zmluvu, ktorú by bolo možné vypovedať), alebo Vám na základe Zmluvy máme dodávať Tovar pravidelne a opakovane. Informácie o zmene Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu najmenej 14 dní pred účinnosťou tejto zmeny. Pokiaľ od Vás do 14 dní od zaslanie informácie o zmene nedostaneme výpoveď uzatvorenej Zmluvy na pravidelné a opakované dodávky Tovaru, stávajú sa nové podmienky súčasťou našej Zmluvy a uplatnia sa na ďalšiu dodávku Tovaru nasledujúcu po účinnosti zmeny. Výpovedná doba v prípade, že výpoveď podáte, činí 2 mesiace.

11.3. V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak tento stav trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, máme My aj Vy právo od Zmluvy písomne odstúpiť.

11.4. Neoddeliteľnou prílohou Podmienok je vzorový formulár pre reklamáciu (Príloha č. 1) a vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy spolu s poučením (Príloha č. 2).

11.5. Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná. Vždy však tieto Podmienky a potvrdenia Objednávky so zhrnutím Objednávky dostanete e-mailom a budete teda mať vždy prístup k Zmluve aj bez Našej súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a Podmienky uložiť.

11.6. Na Našu činnosť sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 2 písm. I) Zákona o ochrane spotrebiteľa.

11.7. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 01.07.2024.

Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny za tovar. Pri samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníckeho práva ku kúpenej veci okamihom zaplatenia kúpnej ceny za tovar.


Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať jeho množstvo, kvalitu a balenie a neodkladne (bez zbytočného odkladu) oznámiť predajcovi prípadné nedostatky. (§599 OZ)

Záruka sa vzťahuje len na výrobok uvedený na dodacom liste a faktúre a týka sa všetkých vád zistených v záručnej dobe spôsobených chybou materiálu, chybnou konštrukciou, alebo chybným spracovaním. Záruka sa vzťahuje na skryté vady na predmete dodávky, ale nevzťahuje sa na vady, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou alebo neodborným zásahom na tovare po jeho odovzdaní kupujúcemu alebo jeho zástupcovi. Následné poškodenie povrchu predmetu dodávky škrabnutím a pod. sa nepovažuje za skrytú vadu. (§ 619 OZ)

Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.

Lehoty na uplatnenie reklamácie

 • Záruka na tovar je 24 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim ( § 621 Občianskeho zákonníka ďalej len „ OZ“). Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch, či so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať. (§ 619 OZ)
 • Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode vyznačená lehota na použitie (expiračná doba), záručná lehota sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.
 • Ak sa na predávaný tovar vzťahuje záručná lehota dlhšia ako 24 mesiacov je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty. V záručnom liste sú uvedené podmienky a rozsah tejto záruky.
 • Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.

Strata nároku na nároky zo záruky

Nároky plynúce zo záruky zanikajú, ak tovar bol:

 • poškodený prepravou spotrebiteľa
 • mechanicky poškodený neodbornou manipuláciou, alebo zlým skladovaním po prevzatí tovaru
 • zašpinený a neodborne vyčistený
 • poškodený neodborným zásahom do jeho konštrukcie
 • znehodnotený nadmerným používaním alebo bol používaný na iný účel než sa bežne používa
 • poškodený od domácich zvierat a pod...

Miesto uplatnenia reklamácie

 1. Zjavné vady treba neodkladne reklamovať telefonicky, alebo emailom.
 2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 10 pracovných dní a v odôvodnených prípadoch do 30 dní od uplatnenia reklamácie § 18 ods. 4 ZOS cit: „ Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.“
 3. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní (§ 18 ods. 4 ZOS).
 4. Kupujúci dopraví reklamovaný tovar na reklamačné miesto za účelom posúdenia opodstatnenosti reklamácie okrem prípadu, že predávajúci sa rozhodne posúdiť opodstatnenosť reklamácie inak.
 5. Reklamácia sa nevzťahuje na prirodzené starnutie a bežné opotrebovanie výrobku.
 6. V prípade zistenia o zle dodanom tovare v lehote viac ako 14 dní predávajúci neakceptuje výmenu tovaru

Neodstrániteľné vady

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.

Alternatívne riešenie sporu

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 2. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorý si sám vyberie zo zoznamu uvedeného na stránke Ministerstva hospodárstva SR - http://www.mhsr.sk.
 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 2. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorý si sám vyberie zo zoznamu uvedeného na stránke Ministerstva hospodárstva SR - http://www.mhsr.sk.

Riešenie sporov online

Vážení zákazníci,


informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.


Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm


Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@lacnestavebniny.sk